Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA COOKIES SERWISU INTERNETOWEGO WWW.POLSKAGO.PL

§ 1. Definicje

 W niniejszym serwisie internetowym używane są następujące definicje:

 • Administrator Danych Osobowych – administrator Serwisu oraz administrator danych osobowych Użytkowników, tj.: NP-13 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
 • Pliki cookies – dane Użytkownika dotyczące wizyty w Serwisie, w szczególności: nazwa domeny, adres IP, typ systemu operacyjnego i przeglądarki;
 • Polityka – niniejszy dokument, tj. polityka prywatności i polityka cookies serwisu internetowego www.polskago.pl;
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Serwis – strona internetowa pod adresem: www.polskago.pl;
 • Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), polegająca na udostępnieniu przez Administratora za pośrednictwem Serwisu lub drogą mailową treści poświęconych dziedzinom finansów, ekonomii, kultury, zdrowia, sportu, gospodarki oraz szeroko rozumianych treści marketingowych;
 • Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

§ 2. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejsza Polityka ma charakter informacyjny i nie jest źródłem obowiązków dla Użytkowników korzystających z Serwisu. Polityka zawiera między innymi zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Ponadto, Polityka zawiera informacje w zakresie stosowania Plików cookies w Serwisie.
 2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik akceptuje niniejszą Politykę.
 3. Polityka została sporządzona w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności z zakresu ochrony danych osobowych.

§ 3. Dane osobowe Użytkowników 

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu jest: NP-13 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.Grzybowska 87 00-844 Warszawa
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Administratora jest możliwy pod następującym adresem mailowym: redakcja@polskago.pl, adres do korespondencji: Redakcja PolskaGo, NP-13 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.Grzybowska 87 00-844 Warszawa
 3. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu, które zostały udostępnione przez Użytkowników w komentarzach w Serwisie, w historii przeglądania, w korespondencji mailowej Użytkownika z Administratorem Danych Osobowych, poprzez zapisanie się do newslettera.
 4. Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
 5. imię i nazwisko;
 6. adres e-mail;
 7. ewentualne inne dane osobowe podane przez Użytkownika.

§ 4. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane w następujących celach:
Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna
świadczenie usług drogą elektroniczną oraz udostępnienie treści zgromadzonych w Portaluart. 6 ust. 1 lit. a RODO
marketing Administratora Danych Osobowych, podmiotów współpracujących i podmiotów upoważnionych, w szczególności na potrzeby personalizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu; promocja Serwisu i usług oraz zarządzanie usługami świadczonymi za pośrednictwem Serwisuart. 6 ust. 1 lit. f RODO
umożliwienie odpowiedzi na zadane przez Użytkowników pytania, prowadzenie korespondencji z Użytkownikami, wysyłka newsletteraart. 6 ust. 1 lit a i f RODO
cele analityczne i statystyczne, zbadanie preferencji Użytkowników oraz poprawy jakości usług świadczonych za pośrednictwem Serwisuart. 6 ust. 1 lit. f RODO
w prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych Osobowych, w szczególności w celach archiwizacji danych osobowych Użytkowników, zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania danych osobowych Użytkownikówart. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych, tj.: redakcja Serwisu fpg24.pl. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu konieczne może być korzystanie przez Administratora Danych Osobowych z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak np. biuro księgowe, kancelarie prawne, podmioty obsługujące Serwis, agencje reklamowe. Administrator Danych Osobowych korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by dane osobowe były chronione i przetwarzane zgodnie z RODO.
 • Przekazanie danych przez Administratora Danych Osobowych nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w Polityce odbiorców lub kategorii odbiorców. Administrator Danych Osobowych przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 • Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych bądź do momentu, w którym dalsze przetwarzanie danych osobowych Użytkownika okaże się zbędne z punktu widzenia celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
 • Bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Przetwarzane dane Administrator Danych Osobowych zabezpiecza za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Dane Użytkowników są zabezpieczone przed bezprawnym zniszczeniem, zmianą, utratą, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
 • Administrator Danych Osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 5. Prawa Użytkownika w zakresie danych osobowych 

 1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednocześnie Administrator Danych Osobowych informuje, że udostępnienie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, publikację komentarza lub przesłanie newslettera, a wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest warunkiem umożliwienia dostępu i możliwości korzystania z Serwisu.
 2. Użytkownikowi, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przysługują następujące prawa:
 3. prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usuwania (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania; szczegółowe warunki dotyczące realizacji wyżej wskazanych praw zostały określone w art. 15-21 RODO;
 4. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu – Użytkownik może wnieść sprzeciw co do dalszego przetwarzania jego danych osobowych bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych;
 6. prawo do skargi – skarga może zostać złożona do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO.
 7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie Polityki można kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora Danych Osobowych lub inspektora ochrony danych wskazany w niniejszej Polityce.

§ 6. Polityka cookies

 1. Podczas korzystania z Serwisu automatycznie zbierane są Pliki cookies.
 2. W Serwisie stosowane są następujące Pliki cookies:
 3. tymczasowe (session cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
 4. stałe (permanent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
 5. pliki podmiotów trzecich (third parties cookies), zbierane za pomocą m.in. pikseli Facebook; pliki te umożliwiają mierzenie skuteczności reklam oraz analizę, jakie działania podejmują Użytkownicy Serwisu, a także umożliwiają wyświetlanie tym osobom dopasowane reklamy.
 6. Administrator Danych Osobowych może korzystać w Serwisie z usług Google Analytics, które to usługi umożliwiają analizę ruchu w Serwisie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany w celu tworzenia statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem.
 7. W Plikach cookies przechowywane są podstawowe informacje o Użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści umieszczonych w Serwisie.
 8. Informacje przechowywane w Plikach cookies służą między innymi do:
 9. rejestrowania preferencji Użytkowników,
 10. dostosowania Serwisu do preferencji Użytkownika, w szczególności do tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają Administratorowi Danych Osobowych zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu;
 11. personalizacji i publikacji treści reklamowych zamieszczanych w Serwisie, zgodnych z zainteresowaniami Użytkowników.

Dzięki korzystaniu z Plików cookies możliwe jest stałe doskonalenie struktury i zawartości Serwisu tak, aby w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom Użytkowników.

 • Użytkownik ma prawo do zaprzestania dostarczania Administratorowi Danych Osobowych informacji w ramach Plików cookies. Aby tego dokonać, Użytkownik zobowiązany jest zmienić ustawienia w aktualnie używanej przeglądarce internetowej.
 • Stosowanie przez Użytkownika ograniczeń w zamieszczaniu Plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 • Pliki cookies Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem Danych Osobowych reklamodawców oraz partnerów biznesowych.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 01.02.2021.
 2. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce w każdym czasie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, w tym przepisy RODO.

0
  0
  Koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu